Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2007 roku. Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje : I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ....../2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2007 r., Nr 88/2007, pozycja 5473. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią przepisów art.402 w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad ustala Zarząd. Porządek obrad może być jednakże modyfikowany na wniosek akcjonariuszy. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest więc związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje : I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje : I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 506 118 552,19 zł [12 506 119 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów pięćset sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 395 130 230,53 zł [3 395 130 tys. zł] słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wskazujące zwiększenie kapitału na koniec okresu w kwocie 1 716 781 572,36 zł [1 716 781 tys. zł] słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy, - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 501 257 452,43 zł, [501 257 tys. zł] słownie: pięćset jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze. - informacje dodatkowe i objaśnienia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia, że : zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 395 130 230,53 zł słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze, zostaje podzielony w następujący sposób: • na dywidendę dla akcjonariuszy 1 400 000 000,00 zł, co stanowi 7,00 zł na jedną akcję, • odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 995 130 230,53 zł. II. Walne Zgromadzenie ustala: • datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 25 czerwca 2007 r., • termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art.395 §2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz §29 ust. 1 punkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Treść uchwały w zakresie sposobu podziału zysku jest zgodna z wnioskiem Zarządu, pozytywnie ocenionym przez Radę Nadzorczą. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy wymagają ustalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniają możliwości płatnicze Spółki. Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki. ** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Zarządu przez cały 2006 r. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Projekt /7/ do punktu porządku obrad 9 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu/Pani ...........................................* – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki ** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2006 r. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Projekt /8/ do punktu porządku obrad 12 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006. Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące : - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 993 687 tys. zł, słownie: dwanaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., który wykazuje zysk n e t t o w wysokości 3 510 003 tys. zł, słownie: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów trzy tysiące złotych, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1 905 081 tys. zł, słownie: jeden miliard dziewięćset pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 464 057 tys. zł, słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, - noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Projekt /10/ do punktu porządku obrad 13 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: akceptacji przez Walne Zgromadzenie „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”. Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwala się co następuje: I. Walne Zgromadzenie akceptuje „Oświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”, przyjęte przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 77/VI/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. oraz kontrasygnowane przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 9/VI/07 z dnia 23 lutego 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zarząd Spółki, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego standardu w dziedzinie ładu korporacyjnego, przedkłada do zaakceptowania Walnemu Zgromadzeniu treść „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”. Projekt /11/ do punktu porządku obrad 14 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na …… osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu „ Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”. Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób. Z treści postanowienia §16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź SA wynika, że Rada Nadzorcza może składać się z 7 do 10 członków. Projekt /12/ do punktu porządku obrad 14 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA* ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej UZASADNIENIE Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu „ Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”. Projekt /13/ do punktu porządku obrad 14 Uchwała Nr ......./2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. UZASADNIENIE Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”. Zgodnie z treścią art.386 § 2, w związku z art.370 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) 

Ostatnia aktualizacja: