Prognoza wyników na 2012 rok

wtorek, 27 Marzec, 2012
Raport nr 14/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r. zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd, Budżet Spółki na 2012 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wyniki 2011 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. 
Prognoza wyników Spółki oparta na założeniach przyjętego Budżetu zakłada osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 19 418 mln zł oraz zysku netto w kwocie 3 804 mln zł. 
Szczegółowe założenia prognozy są następujące: 

 • Produkcja miedzi elektrolitycznej 562,0 tys. t 
  • w tym ze wsadów obcych 147,3 tys. t 
 • Produkcja srebra 1 098 t 
 • Średnioroczne notowania miedzi 8 000 USD/t 
 • Średnioroczne notowania srebra 30,00 USD/troz 
 • Kurs walutowy USD/PLN 3,09 USD/PLN 
 • Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 15 729 zł/t 
 • Nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 100 mln zł 
 • Nakłady inwestycyjne kapitałowe 10 671 mln zł 


Na istotne zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2011 roku wpływają przede wszystkim: ujęcie w wyniku 2011 roku sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, zmiana wyceny różnic kursowych, skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pogorszenie warunków makroekonomicznych. 
Wysoki poziom wartości inwestycji kapitałowych wynika ze zrealizowanej w I kwartale 2012 r. transakcji nabycia spółki Quadra FNX Mining Ltd. 
Zakładany znaczący wzrost kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w odniesieniu do 2011 r. wynika przede wszystkim z: 

 • uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin, począwszy od maja br., 
 • zmniejszenia wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w związku z wykorzystaniem zapasów w 2011 roku (poziom produkcji miedzi w koncentracie utrzymuje się w Spółce na stałym poziomie), 
 • niekorzystnej wyceny szlamów anodowych z tytułu niższej planowanej ceny srebra i złota. 

W chwili obecnej trwa proces legislacyjny w zakresie wprowadzenia w/w podatku – Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 2 marca 2012 r., w dniu 14 marca 2012 r. przyjęta bez poprawek przez Senat, a następnie została skierowana do akceptacji Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Spółka dokona korekty prognozy i niezwłocznie przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)