Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

środa, 27 Czerwiec, 2012
Raport nr 27/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 27 czerwca 2012 r. uchwaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. kolejnej (VIII) kadencji będzie składał się z pięciu Członków i powołała w jego skład: 

  • Pana Herberta Wirtha – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz 
  • Pana Wojciecha Kędzię, Pana Włodzimierza Kicińskiego, Pana Adama Sawickiego i Panią Dorotę Włoch -powierzając im funkcje Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Panu Adamowi Sawickiemu funkcję Członka Zarządu Spółki Rada Nadzorcza powierzyła od dnia 1 września 2012 roku. 
Uchwały o powołaniu Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję wchodzą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.
Informacje o powołanych na nową kadencję Członkach Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)