Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 24 Listopad 2022 - 12:04PM
41/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 grudnia 2022 roku Pana Mirosława Kidonia (Kidoń) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: