Porozumienie pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Telefonią Dialog S.A.

wtorek, 06 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w wyniku podjętej decyzji przez Zarząd Spółki o restrukturyzacji zadłużenia Telefonii Dialog S.A. (spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.) na łączną kwotę 479 800 tys. zł, w dniu 2 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dialog S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o kwotę 479 800 tys. zł i opłaceniu nowych akcji przez  KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 5 grudnia 2005 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Telefonią Dialog S.A. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Telefonii Dialog S.A., na łączną kwotę 679 800 tys. zł, nabytych przez KGHM Polska Miedź S.A. w lipcu 2003 r. (raport bieżący 39/2003 z dnia 15 lipca 2003 r.). 

Zgodnie z treścią porozumienia KGHM Polska Miedź S.A. obejmie w 2005 r. akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Telefonii Dialog S.A. na kwotę 479 800 tys. zł, a środki pochodzące z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na wykup obligacji. 

Opłacenie kapitału przez KGHM Polska Miedź S.A. nastąpi w dniach 5 i 7 grudnia 2005 r. natomiast wykup obligacji przez Telefonię Dialog S.A. będzie odbywać się w dwóch równych ratach płatnych dnia 6 i 8  grudnia 2005 roku.

Zgodnie z treścią porozumienia z dnia 5 grudnia 2005 r. pozostała część restrukturyzowanego zobowiąz ania z tytułu obligacji w kwocie 200 000 tys. zł zostanie wykupiona przez Dialog S.A. od KGHM Polska Miedź S.A. Planowany termin wykupu - koniec I kwartału 2006 r. 

Kryterium uzn ania umowy za znaczącą: wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.