Połączenie jednostek zależnych

środa, 05 Październik, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 września 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane połączenie spółek KGHM Metale S.A. i DSI S.A. Połaczenie nastapiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, czyli poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. DSI S.A. na spółkę przejmującą tj. KGHM Metale S.A. 

Po połączeniu podmiotów spółka będzie prowadzić działalność pod firmą KGHM Metale DSI S.A. 

W związku z połączeniem spółek, kapitał zakładowy spółki przejmującej został podwyższony o kwotę 64 000,0 tys. zł poprzez wyemitowanie 6 400 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Cena emisyjna nowych akcji jest równa jej wartości nominalnej. 

Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Metale DSI S.A. objęła KGHM Polska Miedź S.A., która dotychczas posiadała 100% akcji KGHM Metale S.A. oraz 77,46% akcji DSI S.A. 

Wartość ewidencyjna akcji DSI S.A. w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. przed rejestracją połączenia spółek wynosiła 118 638,2 tys. zł 

Podstawą do wyliczenia kwoty podwyższenia kapitału był parytet wymiany akcji wynoszący 1: 5,2145, tzn za 1 akcję w kapitale DSI S.A. KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała 5,2145 akcji KGHM Metale S.A. W zamian za 1 227 337 akcji DSI S.A. po 99,00 zł każda, KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała 6 400 000 akcji Spółki KGHM Metale S.A. po 10,00 zł każda. 

Kapitał zakładowy KGHM Metale DSI S.A. po rejestracji połączenia wynosi 223 373,7 tys. zł i dzieli się na 22 337 373 akcje po 10,00 zł każda. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 22 337 373. 

KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100 % akcji KGHM Metale DSI S.A.