Podjęcie decyzji o zawieszeniu projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Blachownia

poniedziałek, 30 Grudzień, 2013
Raport nr 38/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2012 z 5 września 2012 r., informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. („TAURON”) i TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna TAURON) podpisały porozumienie (Porozumienie), na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o. (Projekt). Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu.

Wyrażając wolę kontynowania projektu wspólnej budowy bloku gazowo-parowego przez spółkę „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o. Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki „Elektrownia Blachownia Nowa” Sp. z o.o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów Projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji, oraz dodatkowo zobowiązały się do ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu.

Strony Porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji Projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami Stron Porozumienia powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).