Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki KGHM Kupferhandelsges.m.b.H.

poniedziałek, 30 Maj, 2011
Raport nr 13/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. z siedzibą w Wiedniu w dniu 30 maja 2011 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki z dniem 1 czerwca 2011 roku. Na likwidatora KGHM Kupferhandelsges.m.b.H.i.L. został powołany pan Michał Jezioro. Wniosek o rejestrację likwidacji spółki zostanie złożony w Sądzie Handlowym w Wiedniu. 

Decyzja o likwidacji KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest związana z przejęciem działalności tej spółki przez KGHM Polska Miedź S.A. 

KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)