Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Luty 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic ”

1.      Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica)  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

2.      Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic

2.1.       Nr środka trwałego: 741/0/0020

2.2.       Producent: Audi

2.3.       Rok produkcji: 2010r.

2.4.       Nr VIN: WAUZZZ4F9AN074499.

2.5.       Stan: używany.

2.6.       Szczegółowy opis techniczny przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

3.      Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji.

3.1.       Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od 22.02.2016 do 4.03.2016, w godzinach od 08:00 do 14:00, w Siedzibie Metraco S.A. ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

3.2.       Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:

-   Pani Joanna Pomykała - telefon: 76 86 67 753, k: 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl

-   Pani Marta Biegalska       - telefon: 76 86 67 755, k: 669 981 765, e-mail:marta.biegalska@metraco.pl

4.      Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 47.317,09 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemnaście  09/100).

5.      Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

6.      Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

6.1.       Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 - do dnia 7.03.2016r., do godz. 12.00.

6.2.       Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki, przesyłać pocztą lub kurierem.

6.3.       Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.

6.4.       W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

7.      Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż „ Samochodu osobowego marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic, oraz załączniki do Formularza ofertowego.

8.      Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic ””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż” (link do bezpośredniego dostępu: http://22m0hdznal4e.az.pl/metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/ ).

9.      Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

10.     Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

11.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

12.     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

13.     Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Hydrometalurgii Metraco S.A. ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica.

14.     Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.