Raporty bieżące

Zgoda na zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku wydał zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1 500 mln USD (ok. 5 742 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla pary walut USD/PLN z dnia 19 grudnia 2019 roku) z międzynarodowym konsorcjum banków („Umowa”).

Polski

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Polski

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 30 października 2019 r. dotyczącego treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 11 grudnia 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 października 2019 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Janusza Kowalskiego dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 11 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Polski

Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi na pytanie zgłoszone poza Walnym Zgromadzeniem przez Akcjonariusza Gmina Miejska Lubin reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lubina, zawarte w piśmie z dnia 17 lipca 2019 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r.  Odpowiedź udzielono na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 

Pytanie:

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Polski

Zmiana dat przekazania raportów okresowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:

-  skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 roku;

-  skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące