Raporty bieżące

Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania następujących raportów okresowych za rok 2017:

- Raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z 19 stycznia 2018 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik - testy

Polski

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu założeń techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dla części tych aktywów nastąpiła istotna zmiana parametrów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

Polski

Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r.  powziął informację, iż Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.

Polski

Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Polski

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące