Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 października 2021 roku Pana Marka Pietrzaka do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych XI kadencji.

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 października 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Marka Pietrzaka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r.

Polski

Otrzymanie dokumentu zatytułowanego „Offer Notice” od Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 7 października 2020 r., że  otrzymał dokument  „Offer Notice” sporządzony przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation („Sumitomo”). Dokument został przedstawiony Spółce w związku z zamiarem sprzedaży całości udziałów Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda”) na rzecz australijskiej grupy górniczej South32.

Polski

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o rozwoju energetyki jądrowej

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., NuScale Power LLC – producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (small modular reactors - małych reaktorów modularnych) i PBE Molecule Sp. z o.o. Sp. k. – firmą doradczą, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii („Porozumienie”). Porozumienie zostanie podpisane w dniu 23 września 2021 roku i będzie obowiązywać do 23 września 2024 roku.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, że w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych, Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców, stwierdzono wystąpienie przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości bilansowej tych aktywów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogących mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące