Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r.

Polski

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że  w dniu 23 maja 2022 r. podjął uchwałę, w której przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, w kwocie 5 169 153 267,61 PLN, poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości 600 000 000,00 PLN (3,00 PLN/akcję),
- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 4 569 153 267,61 PLN.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 r.

Polski

Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy w obszarze źródeł wytwórczych w technologii energetycznych reaktorów jądrowych (SMR) z Tauron Polska Energia S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż dzisiaj doszło do zawarcia z Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) listu intencyjnego, w którym strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy związanej z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w  technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) („List intencyjny”).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 r.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 15 marca 2022 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego z dniem 15 marca 2022 r. na XI (jedenastą) kadencję przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV Marek Świder

Polski

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 marca 2022 roku do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Świdra na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 r.

Polski

Odwołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI (jedenastej) kadencji

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 21 lutego 2022 roku Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji Pana Dariusza Świderskiego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące