Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że  w dniu 20 maja 2020 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 263 938 931,55 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Polski

Aktualizacja informacji w sprawie udzielenia finansowania Sierra Gorda

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12 maja 2020 r. informuje o zatwierdzeniu w dniu 15 maja 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. korekty założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżetu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 r. („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych, poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN według kursu NBP z dnia 15 maja 2020 r.).

Polski

Udzielenie finansowania Sierra Gorda

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. informuje o korekcie założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN wg kursu NBP z dnia 11 maja 2020 r.).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki „Energetyka” sp. z o.o. (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. - 100% kapitału zakładowego) oraz jej jednostki zależnej - WPEC S.A. (100% kapitału zakładowego). Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące