Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Pana Adama Bugajczuka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., a tym samym z członkostwa w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

Polski

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Pana Pawła Gruzy dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 9 sierpnia 2022 r. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Polski

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 21 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. powołanych na nową, XI (jedenastą) kadencję z dniem 22 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Dywidenda za 2021 rok

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 600 000 000,00 PLN, co stanowi 3,00 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

1)      dzień dywidendy za rok 2021 na dzień 7 lipca 2022 r.,
2)      termin wypłaty dywidendy za rok 2021 na dzień 14 lipca 2022 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A., tj. 200 000 000 sztuk.

Polski

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., dotycząca zamiaru zgłoszenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku kandydatury Pana Andrzeja Kisielewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień  21 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące