Raporty bieżące

Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiany w Statucie załącznik

Polski

Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku została zawarta Umowa Ramowa kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”, „Sprzedawca”).

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Ryszard_Jaśkowski

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24 lipca 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda Jaśkowskiego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Polski

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_Janusz_Kowalski

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 55,51% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  w dniu 21 czerwca 2017 r. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwalonych zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące