Raporty bieżące

Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu 4 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej uchwałą z dnia 15 marca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje poniżej zmianę wprowadzoną w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następującej treści:

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. Pan Wojciech Andrzej Myślecki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Polski

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowane 27 marca 2018 roku postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obrady zostaną wznowione w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00, w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 27 marca 2018 roku.

Polski

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 12:00.  Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz informację o zmianach w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.  informuje, że w dniu 10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Prezesa Zarządu Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego;
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Jezioro.

Rada Nadzorcza określiła liczbę członków Zarządu IX kadencji na 3  Członków Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła:

Polski

Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania następujących raportów okresowych za rok 2017:

- Raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z 19 stycznia 2018 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik - testy

Polski

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące