Raporty bieżące

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.  (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2018 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r.

Polski

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 24 sierpnia 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 24 sierpnia 2018 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Zarząd

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2018 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r.

Polski

Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018, przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 3 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Polski

Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 27 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej Uchwałą Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r.

Spółka przekazuje poniżej zmianę wprowadzoną w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

Polski

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 6 lipca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanych dnia 6 lipca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_RN

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r. i zakończonym dnia 6 lipca 2018 r.

akcjonariusze_ZWZ

Polski

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 22 czerwca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych dnia 22 czerwca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki, z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

CV_Zarząd

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące