Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2018 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r.

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała, z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku, na okres trzech lat, tj. X kadencję, następujące osoby do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

Polski

Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członkowie Zarządu Spółki:

- Pan Rafał Pawełczak – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, oraz

- Pan Stefan Świątkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,

nie biorą udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa oraz czterech Wiceprezesów w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Ogloszenie_o_zmianie_w_porządku_obrad_ZWZ

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2018 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r.

Polski

Główne założenia Budżetu na 2018 rok

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz budżet Grupy Kapitałowej KGHM na 2018 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

W dniu 22 maja 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w kwocie 1 323 766 788,38 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowanym w dniach 27 marca 2018 roku i 13 kwietnia 2018 roku.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące