Raporty bieżące

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Zmiana porządku_ZWZ_2020

Polski

Zawarcie przez Sierra Gorda S.C.M. umowy pożyczki zabezpieczonej gwarancją właścicieli

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. (,,KGHM") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda") umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka zostanie przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności Sierra Gorda w odpowiedzi na obecną sytuację makroekonomiczną wywołaną przez COVID-19. Umowa pożyczki wejdzie w życie po spełnieniu formalnych warunków zawieszających. Wykonanie zobowiązań w ramach umowy pożyczki zawartej przez Sierra Gorda zabezpieczone będzie gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że  w dniu 20 maja 2020 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 263 938 931,55 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Polski

Aktualizacja informacji w sprawie udzielenia finansowania Sierra Gorda

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12 maja 2020 r. informuje o zatwierdzeniu w dniu 15 maja 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. korekty założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżetu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 r. („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych, poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN według kursu NBP z dnia 15 maja 2020 r.).

Polski

Udzielenie finansowania Sierra Gorda

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. informuje o korekcie założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN wg kursu NBP z dnia 11 maja 2020 r.).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące