Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 28 czerwca 2016 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 66,10 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79 % w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidatorem Funduszu jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2016 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 września 2016 r.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku

W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, na podstawie której będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 2 787 922 590,67 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął głównie pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 17 maja 2016 r. powierzyła Jackowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, funkcję I Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

Polski

Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu  12 maja 2016 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała  Aneks do umowy niezabezpieczonej pożyczki, zawartej w dniu 1 sierpnia 2014 roku na kwotę 2 000 000 000 PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.

Aneks wydłuża okres dostępności pożyczki o 12 miesięcy. Po podpisaniu Aneksu okres dostępności pożyczki wynosi 34 miesiące licząc od dnia 1 sierpnia 2014 roku tj. od daty  zawarcia umowy pożyczki.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Walczak

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące