Raporty bieżące

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) podjął uchwałę w sprawie określenia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 („Strategia”), która następnie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.

Polski

Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i wypłaty dywidendy w 2017 roku

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000 PLN (1,00  PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.  

Raport ten zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 3 lutego 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 3 lutego 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Pawełczak

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Jacek Rawecki złożył dnia 3 lutego 2017 r. rezygnację z funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., ze skutkiem na dzień 3 lutego 2017 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 3 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Pawełczaka na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

I. Raporty okresowe za 2016 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2016 rok  - 16 marca 2017 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok  - 16 marca 2017 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 16 marca 2017 roku.

II. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

Polski

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 7 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanych dnia 7 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_RN

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 grudnia 2016 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 59,16% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 7 grudnia 2016 r.

Uchwały

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące