Raporty bieżące

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 12:00.  Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz informację o zmianach w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.  informuje, że w dniu 10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Prezesa Zarządu Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego;
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Jezioro.

Rada Nadzorcza określiła liczbę członków Zarządu IX kadencji na 3  Członków Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła:

Polski

Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania następujących raportów okresowych za rok 2017:

- Raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z 19 stycznia 2018 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik - testy

Polski

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu założeń techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dla części tych aktywów nastąpiła istotna zmiana parametrów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

Polski

Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r.  powziął informację, iż Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące