MERCUS Logistyka sp. z o.o. 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Jeleniej Górze przy ul.Mostowa 2

Data publikacji

MERCUS Logistyka sp. z o.o.59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości(własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego)I. Opis nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mostowej 2:1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu o łącznej powierzchni 6.858 m2 o numerach ewidencyjnych 6/7 (o powierzchni 3.084 m2), 6/9 (o powierzchni 3.319 m2), 6/4 (o powierzchni 74 m2), 6/5 (o powierzchni 90 m2), 4/4 (o powierzchni 291 m2) obręb 28NE, miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, ujawnionej w księdze wieczystej JG1J/00038969/3.Prawo własności budynku usytuowanego na działce 6/7: pawilon handlowy o powierzchni zabudowy 2.293 m2 w tym użytkowej 4.299,70 m2 (zgodnie z PN-70/B-02365) wielokondygnacyjny, (powierzchnia sprzedaży, magazyny, pomieszczenia biurowo-socjalne).Prawo własności 2 budynków gospodarczych usytuowanych na działce 6/9 o powierzchni zabudowy 256 m2 oraz 17 m2.Prawo własności budynku trafostacji usytuowanej na działce 4/4 o powierzchni zabudowy 9 m2.Powyższa nieruchomość gruntowa wpisana jest do księgi wieczystej o nr JG1J/00038969/3 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.Na terenie sprzedawanej nieruchomości prowadzona jest działalność przez Najemców:• Zdrowie Zakład Usług Lekarskich – dzierżawa działki 4/4 na parking, umowa zawarta na czas nieoznaczony;• ORANGE Polska S.A. – maszt antenowy wraz z szafką technologiczną (na dachu budynku usytuowanego na działce 6/7) umowa zawarta na czas oznaczony do 31.12.2025r.• Magenta GRUPA TAURON – stacja ładowania samochodów elektrycznych na dwóch miejscach parkingowych – umowa zawarta na czas oznaczony do 04.12.2025r.2. Zgodnie z uchwałą nr 63.IX.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.3. Według zapisów w ewidencji gruntów działki są oznaczone symbolem:• działka 6/7 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,• działka 6/9 symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane,• działka 6/5 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,• działka 6/4 symbolem Bp – jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,• działka 4/4 symbolem B – jako tereny mieszkaniowe.4. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest bezpłatną i bezterminową służebno-ścią gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 6/5 i 6/9 ujawnioną w Dziale III księgi wieczystej na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 6/3 i nie ma przeszkód prawnych w rozporzą-dzaniu nimi.II. Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 4.800.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U.2022.931 z późn. zm.) stosowanie do art. 43 ust. 10 i 11 ww. ustawy.III. Informacja o przetargu:1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2023r. o godz. 12.00 w Polkowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Kopalnianej 11 (Sala nr 12).2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail: ryszard.walacik@mercus.com.pl.3. Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu w siedzibie Mercus Logistyka sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2”.IV. Informacja o wadium:1. Wadium w wysokości 240.000,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem nie później niż w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto MERCUS Logistyka sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.2. Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości w Jeleniej Górze ul. Mostowa 2 – MERCUS Logistyka”.3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.4. Wpłacone wadium:a) nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.b) złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.c) złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu, pod warunkiem uprzedniegozłożenia przez uczestników prawidłowo wypełnionej Instrukcji płatniczej zwrotu wadium,d) nie podlega oprocentowaniu.V. Informacja o umowie sprzedaży:1. O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie. Kancelaria notarialna, w której dojdzie do podpisania aktu zostanie wybrana jednostronnie przez Sprzedającego.2. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym w umowie sprzedaży terminie po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników MERCUS Logistyka Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.VI. Informacje dodatkowe:1. MERCUS Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.3. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka sp. z o.o.; Ryszard Walacik – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami i Komercja-lizacji, tel. 722 241 704.Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Ryszard Walacik – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami i Komercjalizacji, telefon: 722 241 704, e-mail: ryszard.walacik@mercus.com.pl.