MERCUS Logistyka sp. z o.o. 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Pawiej 74

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Lipiec 2021 - 8:45AM

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż nieruchomości

(własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

 

I.       Opis nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Pawiej 74:

  1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu o numerze ewidencyjnym  119 (o powierzchni 3.432 m2) ujawnionej w księdze wieczystej LE1U/00017353/5 oraz o numerze ewidencyjnym 100/1 (o powierzchni 2.711m2) ujawnionej w księdze wieczystej LE1U/00009417/3.

Prawo własności budynku usytuowanego na ww. działkach: pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 3.256,20m2, jednokondygnacyjny, (powierzchnia  sprzedaży, magazyny, pomieszczenia biurowo-socjalne: 3.101,20m2 oraz lokal handlowo–usługowy o pow. 155m2z własnym wejściem w stosunku do którego zawarto umowę najmu na czas oznaczony). Wpisany do księgi wieczystej nr KW     o nr LE1U/00017353/5 i LE1U/00009417/3 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Lubinie. Nieruchomości gruntowe stanowią własność (Skarbu Państwa - działka 119 oraz  Gminy Miejskiej Lubin - działka 100/1) i pozostają w użytkowaniu wieczystym MERCUS Logistyka  Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

  1. Zgodnie z obowiązującym MPZP  nr 46 miasta Lubina (Uchwała nr LXXI/251/2010 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2004r.) teren oznaczony jest na planie  symbolem 11.U – opisanego jako tereny zabudowy usługowej.
  2. Według zapisów w ewidencji gruntów obie działki są oznaczone symbolem Bi – jako inne tereny zabudowane
  3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami  rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, z zastrzeżeniem zawartej umowy najmu, określonej w ust.2 powyżej.

 

II.      Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu  z opodatkowania na mocy art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

 

III.     Informacja o przetargu:

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2021r. o godz. 12.00   w Polkowicach, w siedzibie Spółki, ul. Kopalniana 11 (Sala nr 12).

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie  pisemnego oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” wraz z wymaganymi  w „Warunkach przetargu” dokumentami. Warunki przetargu i oświadczenie dostępne po zgłoszeniu na adres e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl

3.      Oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 należy złożyć w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  w siedzibie Mercus Logistyka,  59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11, pokój Registratury, z dopiskiem na kopercie: „Oświadczenie do Przetargu - Sprzedaż Nieruchomości  w Lubinie ul. Pawia 74”.

 

IV.     Informacja o wadium:

1.      Wadium w wysokości 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem w terminie nie później niż w terminie 2-wóch dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu  na konto MERCUS Logistyka Sp. z o.o. nr 53 1090 2109 0000 0001 1065 5910. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe   konto.

2.      Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości w Lubinie, ul. Pawia 74– MERCUS Logistyka”.

3.      Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4.       Wpłacone wadium:

a)   nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

b)   złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

c)   złożone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia Protokołu z przetargu.

V.      Informacja o umowie sprzedaży:

1.      O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2.      Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej w tym podatku od czynności cywilnoprawnych PCC oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3.      Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktunotarialnego lub innym uzgodnionym terminie po zaksięgowaniu środków  wpłaconych przez nabywcę na rachunku bankowym Mercus Logistyka sp. z o.o.

4.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz budynku będzie uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników  MERCUS Logistyka Sp. z o.o.  na zbycie nieruchomości na podstawie             przeprowadzonego postępowania przetargowego.

VI.     Informacje dodatkowe:

 

  1. MERCUS Logistyka sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zamknięcia (odwołania)przetargu  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
  2. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r.  – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Uczestnik  ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  4. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z następującymi pracownikami MERCUS Logistyka Sp. z o.o.;Mirosław Strzęciwilk – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, tel. 781 988 404.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Mirosław Strzęciwilk –  Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, telefon : 781 988 404,  e-mail: miroslaw.strzeciwilk@mercus.com.pl.