Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009

piątek, 20 Listopad, 2009
Raport nr 41/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2009 roku (QSr 3/2009), opublikowanym dnia 13 listopada 2009 roku, na stronie 18, w wybranych danych objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tabeli „Dane finansowe Polkomtel S.A.”, wystąpił błąd edytorski w prezentacji pozycji: „Zysk/ (strata) netto” za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2009 i za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2008. 

Wykazano: 

  • Zysk/(strata) netto 
  • za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2009 254 332 tys. zł 
  • za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2008 314 938 tys. zł 

Winno być: 

  • Zysk/(strata) netto 
  • za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2009 337 841 tys. zł 
  • za okres obrotowy 3 miesiące kończący się 30 września 2008 410 634 tys. zł 

Powyższa zmiana nie ma wpływu na zaprezentowany zysk/ (stratę) netto Polkomtel S.A. zarówno za okres obrotowy 9 miesięcy kończący się 30 września 2009, jak i okres obrotowy 9 miesięcy kończący się 30 września 2008. 
Zmiana ta nie ma także wpływu na wynik finansowy KGHM Polska Miedź S.A., skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pozostałe informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 3/2009 opublikowanym dnia 13 listopada 2009 roku. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)