KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 20 MW”

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.  w 2019 roku w paśmie stałym 20 MW”, nr postępowania: CS.EO/9090/182/18

 Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

Termin składania ofert: 15.10.2018 r. do godz. 09.00

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają:

p. Grzegorz Bugajski tel. (76) 7478 283, e-mail: grzegorz.bugajski@kghm.comp. Joanna  Klawińska-Dworaczek tel. (76) 7478 732, e-mail: joanna.klawinska-dworaczek@kghm.comp. Stanisław Malec tel. (76) 7478 296, e-mail: stanislaw.malec@kghm.com