KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 70 MW”

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w paśmie stałym 70 MW”, nr postępowania: CS.EO/9090/276/17

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

Termin składania ofert: 11.10.2017 r. do godz. 12.00.

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru (art.703 §2 k.c.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają:Stanisław Malec, tel. (76) 7478 296, e-mail: stanislaw.malec@kghm.com.Grzegorz Bugajski, tel. (76) 7478 283, e-mail: grzegorz.bugajski@kghm.com.