Interferie S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, ogłasza konkurs ofert

Data publikacji: 
środa, 8 Kwiecień 2015 - 12:06PM

INTERFERIE S. A.

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

 

ogłasza konkurs ofert na:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowych chat grillowych dla jednostek INTERFERIE: OSW Cechsztyn i SU Argentyt”.

Oferty należy składać do dnia 23.04.2015 r. w siedzibie Spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie ofert. Decyduje data wpływu oferty.

Otwarcie i odczytanie złożonych ofert bez udziału oferentów.

Dokumentację postępowania można pobrać na stronie: www.interferie.pl w zakładce: PRZETARGI.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów

e-mail: janina.kuch@interferie.pl, tel. 76 749 54 55