Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku

wtorek, 30 Kwiecień, 2019
13/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r., numer DSP.4550.8.2019.JB, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę, w której przyjął informacje uzupełniające, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l i m oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, do Oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego będącego załącznikiem nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku, opublikowanego w dniu 14 marca 2019 r. w raporcie rocznym za rok 2018 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018.

Informacje uzupełniające stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) - informacje bieżące i okresowe

Informacja_uzupelniajaca_zalacznik

Newsletter email list: