Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki

środa, 27 Listopad, 2013
Raport nr 34/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego. Pan Krzysztof Opawski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 3 września 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami (per analogiam).