Główne założenia Budżetu na 2018 rok

Report number
17/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz budżet Grupy Kapitałowej KGHM na 2018 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

budżet_załącznik

Regulatory filings