Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016

piątek, 08 Styczeń, 2016
1/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

I. Raporty okresowe za 2015 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2015 rok  - 17 marca 2016 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok  - 17 marca 2016 roku.

II. Raporty okresowe za 2016 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2016 roku -13 maja 2016 roku;
- za III kwartał 2016 roku - 9 listopada 2016 roku.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 17 sierpnia 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a)   Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
b)   Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;
c)   Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia;
d)   Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).