Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012

czwartek, 12 Styczeń, 2012
Raport nr 2/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012. 
Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

I. Raporty okresowe za 2011 rok: 

1.Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalną informację finansową za IV kwartał 2011 roku - 29 lutego 2012 roku. 
2. Raport roczny za 2011 rok - 30 marca 2012 roku. 
3. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 30 marca 2012 roku. 

II. Raporty okresowe za 2012 rok: 

1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: 

  • za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku, 
  • za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku, 
  • za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku. 

2. Raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku. 
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).