Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

czwartek, 16 Styczeń, 2020
2/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

I. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok  – 17 marca 2020 roku.

II. Raporty okresowe za 2020 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020 roku;
- za III kwartał 2020 roku - 18 listopada 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 19 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a)      Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
b)      Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;
c)       Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: