BIPROMET Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż pojazdu Ford Focus.

Data publikacji

BIPROMET Spółka Akcyjna, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nw. pojazdu:

 Samochód osobowy marki Ford Focus, nr rej.: SK 635HP, nr VIN: WF05XXGCC5FM53574, rok produkcji 2015, hatchback, wersja Trend plus koło dojazdowe, ubezpieczenie OC ważne do dnia 04.11.2022 r., przebieg 181043 km, kolor grafitowy metalik, benzyna 1.0 EcoBoost 125 KM, manualna skrzynia biegów M6, 5-osobowy, stan ogumienia dobry (opony letnie i zimowe), wnętrze kabiny zadbane, serwisowany, książka serwisowa, uszkodzony silnik.

 Cena wywoławcza: 8.100,00 zł  w tym podatek VAT (23%)

 Wadium:  400,00 zł

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: BIPROMET S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice w sekretariacie – pokój nr 130 z opisem: „Sprzedaż – Samochód Ford Focus”

 w terminie do dnia 20.01.2022 r. do godz. 15:00.

 Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 Do oferty należy dołączyć:

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto Bipromet S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, nr 29 1240 4227 1111 0000 4843 7017  Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

 

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 19.01.2022 r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

 Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie Centrum Motoryzacyjnego Roździeńskiego Oddział Ford Multexim Al. Roździeńskiego 190 w Katowicach, po uprzednim powiadomieniu osoby do kontaktu pod numerem telefonu: 609 040 290.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

 Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

 Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

 W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdu  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.bipromet.com – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.com  w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

 Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. Oferta na zakup.
  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.
  1. Fotografie pojazdu.