BIPROMET S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Ford Focus kombi 1.5 Eco Boost MR’15,

Data publikacji: 
czwartek, 1 Wrzesień 2022 - 10:03AM

BIPROMET Spółka Akcyjna, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż pojazdu:

 

Samochód osobowy marki Ford Focus 1.5 Eco Boost MR’15 KOMBI, nr rej.: SK 634HP, nr VIN: WX06XXGCC6FM64807, rok produkcji 2015, wersja TREND, ubezpieczenie OC ważne do dnia 04.11.2022 r., przebieg 360334 km, kolor grafitowy metalik, 1499 cm³, benzyna, 150KM, skrzynia biegów manualna M6, 5-osobowy, stan ogumienia dobry (dwa komplety opon: letnie i zimowe), wnętrze kabiny zadbane, serwisowany w ASO, książka serwisowa, uszkodzony silnik.

Cena wywoławcza: 16.700,00 zł  w tym podatek VAT (23%)

Wadium: 850,00 zł

 

Warunki przetargu:

Ofertę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu (oferta na zakup), w  zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na adres: BIPROMET S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice w sekretariacie – pokój nr 130 z opisem: Sprzedaż Samochód Ford Focus

w terminie do dnia 29.09.2022r. do godz. 15:00.

 

Niezłożenie oferty na załączonym formularzu (oferta na zakup) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Dowód wpłaty wadium w w/w wysokości, które należy wpłacić na konto Bipromet S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, nr 29 1240 4227 1111 0000 4843 7017  Bank Pekao S.A.
  2. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych podpisane przez osoby uprawnione.
  3. Odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS).

Wadium należy wnieść na w/w konto w formie przelewu, w terminie do 28.09.2022r. Niewniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na terenie parkingu należytego do Bipromet S.A., ul. Graniczna 29 w Katowicach, po uprzednim powiadomieniu osoby do kontaktu pod numerem telefonu: 609 040 290.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta, przelewem na konto, z którego zostało wpłacone.

Zapłata ceny nabycia winna nastąpić w formie przelewu na w/w konto w terminie wskazanym w ofercie. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe zostaną powiadomieni telefonicznie, natomiast pozostali uczestnicy postępowania mogą uzyskać telefoniczną informację o wysokości uzyskanych najkorzystniejszych cen - na swoją prośbę.

W przypadku otrzymania kilku porównywalnych cenowo ofert zakupu w/w pojazdu  zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej licytacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o w/w sprzedaży jest również dostępne na stronie internetowej Spółki  www.bipromet.com – zakładka Przetargi oraz na stronie internetowej www.kghm.com  w zakładce przetargi/sprzedaż środków trwałych.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

  1. Oferta na zakup.
  1. Oświadczenie o zachowaniu poufności oraz przetwarzanie danych osobowych.
  1. Fotografie pojazdu.