Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

środa, 14 Maj, 2008
Raport nr 29/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej w dniu 29 czerwca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 1, § 2, § 5 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r., początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/ z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
 4. Przyjęcie porządku obrad. 
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 
 8. Podjęcie uchwał: 
  a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, 
  b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, 
  c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, 
  d) o pokryciu straty z lat ubiegłych. 
 9. Podjęcie uchwał : 
  a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, 
  b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007. 
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007. 
 12. Podjęcie uchwał: 
  a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007, 
  b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007. 
 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję: 
  a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, 
  b) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 
 14. Zamknięcie obrad. 


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2008 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Departament Organizacyjny, II piętro, pokój nr 213 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie. 
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 
Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 ksh dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi. 
Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 
Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)