Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 15 Listopad, 2011
Raport nr 36/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000.000 zł, z czego wpłacono 2.000.000.000 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2012 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spólki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyzykowskiego/.