Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą

piątek, 05 Maj, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z zasadą numer 18 ładu korporacyjnego wynikającą z "Dobrych prakryk w spółkach publicznych 2005" przekazuje w załączeniu Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki KGHM Polska Miedź S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki
KGHM Polska Miedź S.A.
w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005
przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
/przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 25 kwietnia 2006/

1. Warunki makroekonomiczne w roku 2005.

W 2005 r. nastąpił znaczący wzrost cen miedzi na rynku światowym. Średnia notowań miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) w 2005 r. wzrosła do poziomu 3 684 USD/t i była o 28,5% wyższa niż w roku 2004, w którym osiągnęła wartość 2 868 USD/t.  
Notowania srebra na rynku światowym osiągnęły w 2005 r. poziom 235 USD/kg (7,31 USD/troz). Średnia roczna cena srebra według Londyńskiego Rynku Metali Szlachetnych (London Bullion Market) była wyższa o 9,8% niż w roku 2004, w którym wynosiła 214 USD/kg (6,66 USD/troz). Średni kurs dolara w 2005 r. wyniósł 3,23 zł/USD i był o 11,5% niższy od kursu w roku 2004 (3,65 zł/USD).

2. Podstawowe wyniki i ważne wydarzenia.

Zarząd
W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 czerwca 2005 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. działał w następującym składzie:
- Wiktor Błądek              Prezes Zarządu
- Jarosław Andrzej Szczepek    I Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych
- Andrzej Krug            Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych
- Robert Nowak            Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu i Zabezpieczeń
- Marek Szczerbiak            Wiceprezes Zarządu ds. Produkcyjnych
W dniu 23 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. odwołała Pana Wiktora Błądka z funkcji Prezesa Zarządu i powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz jednocześnie powołała Pana Marka Szczerbiaka na stanowisko Prezesa Zarządu, a w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Sławomira Pakulskiego. Po tych zmianach skład Zarządu przedstawiał się następująco:
- Marek Szczerbiak             Prezes Zarządu
- Jarosław Andrzej Szczepek    I Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo- Ekonomicznych  
- Wiktor Błądek             Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa
- Andrzej Krug              Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych
- Robert Nowak             Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu i Zabezpieczeń
- Sławomir Pakulski             Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa  
W dniu 19 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawieszeniu w czynnościach Wiceprezesów Zarządu Panów Wiktora Błądka i Andrzeja Kruga na okres nie dłuższy niż  trzy miesiące.

Produkcja:
W wyniku obniżenia zawartości miedzi w rudzie zmniejszyła się produkcja miedzi w koncentracie. Ilość kopaliny wydobytej ze złoża zmalała z 26 418 tys. ton w roku 2004 do 25 662 tys. ton w roku 2005 przy jednoczesnym spadku zawartości miedzi w rudzie z 1,97% w roku 2004 do 1,89% w roku 2005. Wyprodukowano 511 536 ton Cu w koncentracie w stosunku do obniżonego planu w wysokości 514 564 ton Cu w koncentracie Wykonano natomiast 560 255 ton Cu elektrolitycznej co jest rekordowym rezultatem w historii Spółki. Jednakże uzyskano to poprzez wykorzystanie prawie w całości zapasów technologicznych anod który był i tak na stosunkowo niskim poziomie co było skutkiem pożaru w HM Legnica w 2004 roku ( koniec roku 2003 zapas anod 19 690 ton Cu, koniec roku 2004 zapas anod 9 960 ton Cu, koniec roku 2005 zapas anod 1 898 ton Cu ). Skutkuje to w roku 2006 i w następnych latach koniecznością odbudowy zapasu anod oraz znacznie większymi zakupami koncentratów obcych. Zakładany zwiększony wolumen zużycia miedzi obcej oraz konieczność odbudowy zapasów technologicznych wykorzystanych dla uzyskania rekordowej produkcji roku 2005 przyczynił się do istotnego wzrostu kosztów produkcji Spółki z uzyskanych 7 723 zł/tonę Cu w roku 2005 do przyjętych w budżecie  8 910 zł/tonę Cu  w roku 2006.

Wyniki finansowe
W 2005 roku sprzedano 552275 t miedzi i wyrobów z miedzi, tj. o 1,8% więcej niż w 2004 roku. Sprzedaż srebra w porównaniu z rokiem 2004 spadła do 1250 ton i była niższa o 8,5% (116 t).
Dzięki wzrostowi cen miedzi przychody z jej sprzedaży zwiększyły się w 2005 roku o 32,6% (1 658 434 tys. zł). Przychody ze sprzedaży srebra pozostały na podobnym poziomie jak w roku 2004 i osiągnęły wartość 902 361 tys. zł. Spadek wolumenu sprzedanego srebra został skompensowany wzrostem jego ceny.
W sumie przychody ze sprzedaży wyniosły 7 924 195 tys. zł czyli 27% więcej niż w roku poprzednim. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2005 r. uwzględnia ujemny wynik z rozliczenia towarowych instrumentów zabezpieczających w wysokości -425 289 tys. zł (w 2004 roku -1 097 590 tys. zł) oraz zysk z realizacji walutowych instrumentów zabezpieczających na kwotę 169 760 tys. zł (w 2004 roku +165 272 tys. zł).
Zysk z działalności gospodarczej w 2005 roku wyniósł 2 634 563 tys. zł i był wyższy o 82,2% w relacji do poprzedniego roku. Wartość zysku przypadająca na jedną akcję wynosi 11,45 zł. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) wzrosła z 15,6% do 20,9%, a stopa zwrotu z kapitału własnego wzrosła z 26,2% do 36,8%.

Koszty.
Koszt produkcji wzrósł z 6 660 zł/t miedzi w 2004 roku do 7 723 zł/t miedzi w 2005 roku. 
Wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi w odniesieniu do 2004 roku o 16% tj. o 1063 zł/tonę Cu uzyskano gównie z tytułu przyrostu kosztów pracy, wartości zużytych paliw, materiałów górniczych i mielników. Znaczenie miało także zmniejszenie ilości o (-10%) i wartości o ( -2%) zawiesiny szlamów anodowych głównie z tytułu zmiany struktury wsadu do produkcji miedzi elektrolitycznej oraz spadku zawartości srebra w koncentratach własnych. Wyższe koszty były wynikiem także przyrostu kosztów remontów oraz znacznego przyrostu wypłat z tytułu racjonalizacji i nagród za wdrożenia.

3. Wybrane zagadnienia wymagające uwagi.

3.1. Od II połowy roku 2003 w kolejnych latach rozliczenia transakcji zabezpieczających miały istotny negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki. Odpowiednio w 2004 r.  – 890,3 mln,     w 2005 r. – 314,4 mln oraz aż -312,7 mln tylko za pierwszy kwartał 2006 r.
Zdaniem Rady Nadzorczej polityka zabezpieczeń – zwłaszcza w zakresie cen wymaga istotnych zmian. Kwestia ta jest jednym z głównych obszarów zainteresowania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2006 roku. W związku z istotnym wzrostem cen miedzi i srebra oraz prawdopodobnym utrzymaniem się wysokich cen w 2006 roku strategie zabezpieczające powinny umożliwiać Spółce skorzystanie w większym stopniu ze wzrostów notowań cen metali.

3.2. Istotnym składnikiem kosztów Spółki są wypłaty za wynalazki, projekty racjonalizatorskie i wdrożenia prac badawczych. Łączne wypłaty w Spółce z tych tytułów wyniosły w 2005 roku kwotę 41 843 563 zł. W zakresie wielu projektów istnieją wątpliwości czy spełniają one kryteria stawiane szeroko pojętej działalności innowacyjnej. Obecnie trwają w Spółce zdecydowane działania mające na celu uzdrowienie sytuacji w tym zakresie.

3.3. Głównym zadaniem Zarządu na najbliższe lata winny być działania prowadzące do obniżenia kosztów produkcji.

3.4. Nastąpić też powinno podjęcie decyzji w zakresie weryfikacji programu inwestycyjnego, tak aby Spółka nie ponosiła wysokich kosztów prac przygotowawczych bez rzetelnej analizy celowości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Powinna też nastąpić analiza możliwego do wykonania programu inwestycyjnego pod względem jego przydatności dla rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. 

Poruszone wyżej zagadnienia są priorytetowymi dla Zarządu i Rady Nadzorczej w 2006 roku.