Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki

poniedziałek, 07 Maj, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z zasadą numer 18 ładu korporacyjnego wynikającą z "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przekazuje w załączeniu Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki KGHM Polska Miedź S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki 
KGHM Polska Miedź S.A. 
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 
przedkładana Walnemu Zgromadzeniu
 
/przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 24 kwietnia 2007 r./ 

1. Warunki makroekonomiczne w roku 2006. 

W 2006 r. nastąpił znaczący wzrost cen miedzi na rynku światowym. Średnia notowań miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) w 2006 r. wzrosła do poziomu 6 731 USD/t i była o 83% wyższa niż w roku 2005, w którym osiągnęła wartość 3 684 USD/t. 

Notowania srebra na rynku światowym osiągnęły w 2006 r. poziom 11,55 USD/troz. Średnia roczna cena srebra według Londyńskiego Rynku Metali Szlachetnych (London Bullion Market) była wyższa o 58% niż w roku 2005, w którym wynosiła 7,31 USD/troz. 

Średni kurs dolara w 2006 r. wyniósł 3,10 zł/USD i był o 4% niższy od kursu w roku 2005 (3,23 zł/USD). 

2. Podstawowe wyniki i ważne wydarzenia. 

Zarząd 
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 10 lutego 2006 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. działał w następującym składzie: 
- Marek Szczerbiak - Prezes Zarządu, 
- Jarosław Andrzej Szczepek - I Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych, 
- Wiktor Błądek - Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa (zawieszony w czynnościach zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące),
- Andrzej Krug - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych (zawieszony w czynnościach zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące),
- Robert Nowak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu i Zabezpieczeń, 
- Sławomir Pakulski - Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa.

W dniu 10 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Marka Szczerbiaka i delegowała Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Skórę do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

W dniu 24 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. powołała Krzysztofa Skórę na stanowisko Prezesa Zarządu oraz odwołała ze składu Zarządu: Jarosława Andrzeja Szczepka, Roberta Nowaka, Sławomira Pakulskiego oraz Andrzeja Kruga. W miejsce odwołanych Członków Zarządu powołani zostali: Maksymilian Bylicki, Ireneusz Reszczyński, Mirosław Biliński i Marek Fusiński. Ponadto z mocą od dnia 8 marca 2006 r. uchylone zostało zawieszenie w czynnościach Wiceprezesa Zarządu Wiktora Błądka. 

Po tych zmianach skład Zarządu przedstawiał się następująco: 
- Krzysztof Skóra - Prezes Zarządu, 
- Maksymilian Bylicki - I Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, 
- Mirosław Biliński - Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa, 
- Wiktor Błądek - Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa (podjął obowiązki od 8 marca 2006 r.), 
- Marek Fusiński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych, 
- Ireneusz Reszczyński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, Marketingu i Zabezpieczeń. 

W związku z upływem V kadencji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Rada Nadzorcza powołała z dniem 14 czerwca 2006 r. Krzysztofa Skórę na stanowisko Prezesa Zarządu VI kadencji oraz w skład Zarządu VI kadencji: Maksymiliana Bylickiego, Ireneusza Reszczyńskiego, Marka Fusińskiego oraz Stanisława Kota. 

Skład Zarządu wraz z podziałem kompetencji od dnia 14 czerwca 2006 r. przedstawiał się następująco: 
- Krzysztof Skóra - Prezes Zarządu, 
- Maksymilian Bylicki - I Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, 
- Marek Fusiński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 
- Stanisław Kot - Wiceprezes Zarządu ds. Hutnictwa (wykonujący czasowo również uprawnienia i obowiązki, które określone zostały dla Wiceprezesa Zarządu ds. Górnictwa),
- Ireneusz Reszczyński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu.

Produkcja:
W wyniku obniżenia zawartości miedzi w rudzie z 1,89% w roku 2005 do 1,79% w roku 2006 zmniejszyła się produkcja miedzi w koncentracie pomimo wzrostu ilości rudy miedzi wydobytej ze złoża z 30 434 tys. ton do 31 279 tys. ton. 

W 2006 roku wyprodukowano 497 217 ton Cu w koncentracie, co oznacza zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego (511 536 t) o 3%. Przy zwiększonym zużyciu zakupionych materiałów miedzionośnych utrzymany został relatywnie wysoki poziom produkcji miedzi elektrolitycznej. Produkcja miedzi wyniosła 556 624 t (560 255 t w roku 2005). 

Wyniki finansowe 
W 2006 roku sprzedano 556 902 t miedzi i wyrobów z miedzi, tj. o 1% więcej niż w 2005 roku. Sprzedaż srebra w porównaniu z rokiem 2005 zmniejszyła się o 1% do poziomu 1 239 ton. 

Wzrost cen miedzi i srebra, przy zbliżonym wolumenie sprzedaży wpłynął na zwiększenie przychodów ze sprzedaży tych produktów w 2006 roku odpowiednio o: 42% (2 862 374 tys. zł) i 41% (368 420 tys. zł). 

W sumie przychody ze sprzedaży wyniosły 11 264 794 tys. zł, czyli o 42% więcej niż w roku poprzednim. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2006 r. uwzględnia ujemny wynik z rozliczenia towarowych instrumentów zabezpieczających w wysokości -2 453 727 tys. zł (w 2005 roku -425 289 tys. zł) oraz zysk z realizacji walutowych instrumentów zabezpieczających na kwotę +83 167 tys. zł (w 2005 roku +169 760 tys. zł). Wartość przychodów ze sprzedaży została również skorygowana o rozliczone w wynik dodatnie różnice kursowe związane z zabezpieczeniem kredytu walutowego, które zostały odniesione do eksportu katod w kwocie +39 531 tys. zł (w 2005 roku +26 867 tys. zł). 

Zysk z działalności gospodarczej w 2006 roku wyniósł 4 053 351 tys. zł i był wyższy o 54% w relacji do poprzedniego roku. Wartość zysku netto przypadająca na jedną akcję wyniosła 16,98 zł. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) wzrosła z 20,9% do 27,1%, a stopa zwrotu z kapitału własnego z 36,8% do 42,8%. 

Koszty
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej wzrósł z 7 723 zł/t w 2005 roku do 10 323 zł/t w 2006 roku. 

Wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi w odniesieniu do 2005 roku o 34% tj. o 2 600 zł/tonę Cu wynikał w głównej mierze ze zwiększenia wartości zużytych do produkcji złomów, importowanego koncentratu i innych obcych materiałów miedzionośnych. Na wzrost wartości zużytych materiałów miedzionośnych złożyły się skutki: wyższych cen zakupu oraz zwiększonego z 44 tys. t Cu do 102 tys. t Cu zużycia wsadów obcych. 

Koszt produkcji miedzi z wsadu własnego wyniósł 7 971 zł/t (wzrost o 550 zł/t, tj. o 7%). Zwiększenie kosztu dotyczyło przede wszystkim kosztów: pracy, amortyzacji, materiałów i energii oraz usług obcych. 

3. Wybrane zagadnienia wymagające uwagi. 

Na szczególną uwagę zasługuje przyjęcie przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. strategii na lata 2007-2016, w tym zaawansowanie prac nad kluczowymi dla Spółki inwestycjami związanymi z Głogowem Głębokim, wprowadzeniem technologii pieca zawiesinowego, inwestycji energetycznych oraz inwestycji związanych z hydrotransportem. 

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku dokonał zmian w strategii stosowanej instrumentów zabezpieczających. Mimo zmiany strategii Spółki w tym zakresie, biorąc pod uwagę wielkość problemu, należy szczególną uwagę zwracać na kwestię związaną z polityką prowadzenia i stosowania w praktyce transakcji zabezpieczających.