Zniesienie zabezpieczenia na akcjach Polkomtel S.A.

piątek, 21 Listopad, 2008
Raport nr 51/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia tegoż sądu z dnia 24 lutego 2006 roku zakazującego m.in. zbywania należących do TDC A/S akcji Polkomtel S.A. Po uprawomocnieniu się postanowienia spełni się warunek zawieszający "Umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A." zawartej w dniu 10 marca 2006 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wcześniej PSE S.A.) i Węglokoks S.A. jako kupującymi oraz TDC A/S jako sprzedawcą ("Umowa").

Uchylenie wyżej wskazanego zabezpieczenia jest konsekwencją wyroku częściowego z dnia 25 marca 2008 roku i wyroku końcowego z dnia 6 listopada 2008 roku, wydanych przez Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym Austriackiej Federalnej Izby Handlowej w Wiedniu w sprawie z powództwa Vodafone Americas Inc. W wyrokach tych Trybunał Arbitrażowy oddalił wszystkie roszczenia Vodafone Americas Inc., które mogły zablokować nabycie przez polskich akcjonariuszy Polkomtel S.A. odpowiedniej części akcji tej spółki, należących do TDC A/S.

W umowie podpisanej 19 listopada 2008 roku wszyscy akcjonariusze Polkomtel S.A.: KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Węglokoks S.A., TDC A/S oraz Vodafone Americas Inc. wyrazili zgodę na to, aby Vodafone Americas Inc. zakupił od TDC A/S akcje spółki Polkomtel S.A., do których był uprawniony, za pośrednictwem innej spółki należącej do Grupy Vodafone („Umowa z dnia 19 listopada 2008 r.”). W związku z Umową z dnia 19 listopada 2008 r. Vodafone Americas Inc. zobowiązał się do złożenia wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zniesienia zabezpieczenia na akcjach Polkomtel S.A., należących do TDC A/S, ustanowionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 r. zakazującego TDC A/S zbycia tych akcji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Węglokoks S.A.

Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie Umowa dotycząca nabycia przez KGHM Polska Miedź S.A. 980 486 akcji Polkomtel S.A. stanowiących około 4,78% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. będzie mogła zostać zrealizowana. Intencją KGHM Polska Miedź S.A. jest zamknięcie transakcji nabycia akcji Polkomtel S.A. przez KGHM Polska Miedź S.A. do końca 2008 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).