Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Skarb Państwa

czwartek, 17 Maj, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 maja 2007 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o przeniesieniu w dniu 15 maja 2007 r. własności 5 000 000 akcji KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz Kompanii Węglowej S.A. 
Powyższy pakiet akcji stanowi 2,5 % kapitału zakładowego KGHM Polska Miedź S.A. i ogólnej liczby głosów. 

Po dokonaniu transakcji Skarb Państwa posiada 83 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A. co stanowi 41,79% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów. 

Podstawa prawna: art.70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539)