Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Skarb Państwa

wtorek, 12 Styczeń, 2010
Raport nr 2/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 12 stycznia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa, iż w dniu 8 stycznia 2010 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa poprzez skierowanie do inwestorów kwalifikowanych dokonał sprzedaży na rynku regulowanym 20 000 000 akcji KGHM Polska Miedź S.A. 
Przed dokonaniem sprzedaży akcji Skarb Państwa był właścicielem 83 589 900 akcji dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 41,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. 
Po dokonanej sprzedaży Skarb Państwa posiada 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A. dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 31,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. 

Podstawa prawna: art.70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami)