Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas

środa, 05 Styczeń, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje - na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 4 stycznia 2005 r. w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - że Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. do poziomu poniżej 5%. Obecnie Deutsche Bank Trust Company Americas posiada 9 876 024 akcje KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 4,94 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie w/w liczba akcji daje prawo do 9 876 024 głosów tj. 4,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.