Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas

piątek, 18 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje - na podstawie zawiadomienia z dnia 17 marca 2005 r., otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - że Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. do poziomu powyżej 5% i posiada 10 311 830 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 5,16 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie w/w liczba akcji daje prawo do 10 311 830 głosów tj. 5,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.