Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas

poniedziałek, 11 Kwiecień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje - na podstawie zawiadomienia z dnia 7 kwietnia 2005 r., otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - że Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. do poziomu poniżej 5% i posiada 9 130 882 akcje KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 4,57 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie w/w liczba akcji daje prawo do 9 130 882 głosów tj. 4,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.