Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas

wtorek, 20 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie z dnia 19 czerwca 2006 r., w którym Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych) informuje, że w wyniku ruchów na  akcjach KGHM Polska Miedź S.A., Deutsche Bank Trust Company Americas zmniejszył udziały w Spółce do poziomu poniżej 5% kapitału zakładowego Spółki i posiada 9 719 504 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 4,86 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie w/w liczba akcji daje prawo do 9 719 504 głosów tj. 4,86 % ogólnej liczby głosów.
Poprzednio, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 11 maja 2005 r. Deutsche Bank Trust Company Americas, posiadał 10 013 016 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowiło 5,01 % kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie w/w liczba akcji dawała prawo do 10 013 016 głosów tj. 5,01 % ogólnej liczby głosów .

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.


Podstawa prawna: art. 70 pkt  1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)