Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas

poniedziałek, 11 Wrzesień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje - na podstawie zawiadomienia z dnia 11 września 2006 r., otrzymanego w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - że Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytariusz w programie kwitów depozytowych) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. do poziomu poniżej 5% i posiada 9 930 074 akcje KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 4, 97% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 9 930 074 głosów tj. 4,97% ogólnej liczby głosów. 

Poprzednio, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 lipca 2006 r., Deutsche Bank Trust Company Americas posiadał 10 169 452 akcje KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 5,08% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)