Znaczne pakiety akcji

środa, 05 Październik, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 października 2005 r. otrzymał zawiadomienie, w którym JPMorgan Chase & Co z siedzibą: 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, United Kingdom, w imieniu swoim i swoich podmiotów zależnych, zawiadamia w oparciu o art. 147.1.1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że w wyniku nabycia akcji KGHM Polska Miedź S.A., JPMorgan Chase & Co posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w Spółce dające łącznie prawo do 5,02 % ogólnej liczby głosów, jak przedstawiono poniżej:

Akcje zwykłe


 
 
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział % w ogólnej liczbie akcji
Udział % w ogólnej liczbie głosów
J.P. Morgan Securities Ltd.
945 716
945 716
0,47%
0,47%
Ogółem akcje zwykłe
945 716
945 716
0,47%
0,47%

GDR-y


 
Liczba GDR-ów
Liczba głosów
Udział % w ogólnej liczbie akcji
Udział % w ogólnej liczbie głosów
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Japan) Limited
664 313
1 328 626
0,66%
0,66%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited
3 888 649
7 777 298
3,89%
3,89%
Ogółem GDR - y
4 552 962
9 105 924
4,55%
4,55%

Ogółem udział w KGHM (w przeliczeniu na akcje zwykłe)
10 051 640
10 051 640
5,02%
5,02%

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że bankiem depozytowym w programie kwitów depozytowych jest Deutsche Bank Trust Company Americas. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.