Znacząca umowa zawarta przez spółkę zależną

czwartek, 08 Marzec, 2012
Raport nr 13/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.(„KGHM”) informuje, że dnia 8 marca 2012 roku, spółka pośrednio zależna KGHM - Sierra Gorda SCM, w której udziały posiadają Quadra FNX Mining Ltd („Quadra FNX”), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corporation, podpisała z instytucjami finansowymi umowę kredytu na kwotę 1 mld USD (co stanowi równowartość 3,12 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 8 marca 2012). 

Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie Projektu Sierra Gorda („Sierra Gorda”) w Chile. Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem Quadra FNX i spółek Grupy Sumitomo, w którym Quadra FNX uczestniczy w 55%, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. w 31,5% i Sumitomo Corporation w 13,5%. Sierra Gorda jest najważniejszym projektem rozwojowym Quadra FNX, realizowanym na jednym z największych nowych złóż porfirowych miedzi i molibdenu na świecie. Szacuje się, że nakłady na realizację projektu wyniosą około 3 mld USD. Uruchomienie Sierra Gorda przewidywane jest na 2014 r. Planowana roczna produkcja: ok. 220 tys. ton Cu, 11 tys. ton Mo, 2 tony Au przez ponad 20 lat.ś 

Kredytu udzieliły następujące instytucje finansowe: Japan Bank for International Cooperation, oraz cztery banki prywatne Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. i The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. 

Kredyt został udzielony na okres 9,5 lat. Oprocentowanie kredytu nie odbiega od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu finansowania i zostało ustalone na bazie stawki LIBOR + marża banku. Kredy ten ma charakter finansowania typu „project finance” bez regresu Quadra FNX. W okresie budowy projektu zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja uruchomienia projektu wystawiona przez Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation. Po uruchomieniu projektu zabezpieczeniem spłaty kredytu będą długoterminowe umowy sprzedaży miedzi oraz molibdenu. 

Kryterium stanowiącym podstawę uznania powyższej umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych KGHM. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).