Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.

środa, 19 Styczeń, 2011
Raport nr 2/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 stycznia 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. na sprzedaż w 2011 roku walcówki miedzianej oraz drutu z miedzi beztlenowej. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest od 622 900 528,00 USD tj. 1 796 943 443,17 PLN do 753 428 411,20 USD, tj. 2 173 490 280,63 PLN. 
Wartość przedmiotu umowy została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 18 stycznia 2011 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 18 stycznia 2011 roku. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)